Webbsidan innehåller information om alkoholhaltiga drycker. Därför vill vi att du garanterar att du är över 20 år.

runavodka.se använder cookies för att din dator ska minnas ditt val i ålderskontrollen här ovan (under 24 tim). Genom att välja JA ovan så accepterar du även att runavodka.se sparar cookies i din webbläsare.
Så här kan du aktivera cookies om det är avstängt i din webbläsare.

Runa Vodka aktuellt

- 2021 -

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I RUNA VODKA AB (publ).

SStyrelsen i RUNA VODKA AB (publ.) 556324-0216, kallar härmed till bolagsstämma den 29 juni kl 09.00 på Vallgatan 2, 170 08 Solna.


Agenda enligt dagordning
 • 1. Val av ordförande för mötet.
 • 2. Val av protokollförare.
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 4. Godkännande av dagordning.
 • 5. Val av två justerare.
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 7. Genomgång av årsredovisning.
 • 8. Beslutande angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
 • 9. Valberedningens förslag till styrelse.
 • 10. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
 • 11. Inkomna motioner.
 • 12. Övriga frågor.
 • 13. Stämmans avslutning.

Styrelsen föreslår: Stig-Arne Svensson som ordförande vid stämman.
Upplysningar på årsstämman: Styrelsen ska om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Runa Vodka AB (publ) Att Stig-Arne Svensson Box 582 192 05 Sollentuna.
Handlingar: Inkomna förslag finns tillgängliga hos bolaget på adress enligt nedan.
Runa Vodka AB (publ) Bondevägen 6 Munkfors. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress.
Stockholm i juni 2021 Runa Vodka AB (publ) STYRELSEN- 2020 -

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I RUNA VODKA AB (publ).

Styrelsen i RUNA VODKA AB (publ.) 556324-0216, kallar härmed till bolagsstämma den 24 juni kl 14.00 på Pipersgatan 9, 112 24 Stockholm.


Agenda enligt dagordning
 • 1. Val av ordförande för mötet.
 • 2. Val av protokollförare.
 • 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 4. Godkännande av dagordning.
 • 5. Val av två justerare.
 • 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 7. Genomgång av årsredovisning.
 • 8. Beslutande angåendeansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
 • 9. Valberedningens förslag till styrelse.
 • 10. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
 • 11. Inkomna motioner.
  • a. Styrelsens förslag till förvärv av kompletterande verksamhet
  • b. Styrelsens förslag till namnändring
  • c. Styrelsens förslag angående anslutning till Euroclear
  • d. Förslag om bemyndigande för styrelsen
  • e. Styrelsens förslag till ny bolagsordning
  • f. Övriga inkomna motioner
 • 12. Övriga frågor.
 • 13. Stämmans avslutning.

Styrelsen föreslår: Stig-Arne Svensson som ordförande vid stämman.
Upplysningar på årsstämman: Styrelsen ska om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Runa Vodka AB (publ) Att Stig-Arne Svensson Box 582 192 05 Sollentuna.
Handlingar: Inkomna förslag finns tillgängliga hos bolaget på adress enligt nedan.
Runa Vodka AB (publ) Bondevägen 6 Munkfors. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress.
Stockholm i maj 2020 Runa Vodka AB (publ) STYRELSEN- 2019 -

30 november – KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I RUNA VODKA AB (publ).

Styrelsen i RUNA VODKA AB (publ.) 556324-0216, kallar härmed till extra bolagsstämma. Lördagen den 30 november 2019 klockan 14.00 på BRF Solhjulets föreningslokal, Kruthornsvägen 18,192 32 Sollentuna.


Registrering och anmälan

Anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman ska göras senast kl 16.00 måndagen den 25 november 2019 genom email till: info@runavodka.se eller genom brev till: Runa Vodka AB (publ.), Box 582, 192 05 Sollentuna. Ange namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer.

Aktieägare som personligen inte kan närvara vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med fullmakt, som ska medtas till stämman. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia på registreringsbevis eller motsvarande, som visar behörig firmatecknare. Även den som inte är aktieägare äger rätt att närvara vid bolagsstämman, om anmälan har gjorts enligt ovan.


Ärenden enligt dagordningen
 • 1 Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 • 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3 Godkännande av dagordningen.
 • 4 Val av två justerare.
 • 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 6 Information om bolagets utveckling sedan ordinarie bolagsstämma
 • 7 Information om anslutning till Euroclear
 • 8 Valberedningens förslag till ny styrelse och ny revisor
 • 9 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 • 10 Val av ny revisor
 • 11 Övriga frågor
 • 12 Stämmans avslutning.

RUNA VODKA AB (publ)
Styrelsen

Stämmoordförande
Styrelsen föreslår:
Niklas Johansson som ordförande vid stämman.


Upplysningar på årsstämman

Styrelsen ska om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Runa Vodka AB (publ) Att Susanne Nybacka Box 582 192 05 Sollentuna.


Handlingar

Inkomna förslag finns tillgängliga hos bolaget på adress enligt nedan.
Runa Vodka AB (publ) Bondevägen 6 Munkfors. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress.

Stockholm i oktober 2019 | Runa Vodka AB(publ) | STYRELSEN


17 juni – KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I RUNA VODKA AB (publ).

Aktieägarna i Runa Vodka AB (publ) 556324-0216 kallas till bolagsstämma måndagen den 17 juni 2019 klockan 14.00 på BRF Solhjulets föreningslokal, Kruthornsvägen 18,192 32 Sollentuna.


Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Runa Vodka AB (publ) förda aktieboken fredagen den 14 juni 2019, samt anmäla sitt deltagande till stämman senast kl 16.00 fredagen den 14 juni 2019.

Anmälan görs på bolagets mailadress info@runavodka.se, per telefon 073 05 44 289 på vardagar mellan kl. 9.00 och kl. 16.00 eller skriftligen under adress: Runa Vodka AB (publ) Box 582,19205 Sollentuna. Anmälan önskas gärna senast fredagen den 14 juni 2019.

Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer. En aktieägare som inte är personligen närvarande får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet och ska medtas i samband med ombudets närvaro vid årsstämman.För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt i original översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar behörig firmatecknare.

Även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid bolagsstämman, dock bör anmälan vara gjord enligt ovan.


Dagordning

 • 1 Val av ordförande vid stämman.
 • 2 Val av protokollförare.
 • 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 4 Godkännande av förslag till dagordning.
 • 5 Val av två justeringsmän.
 • 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • 7 Information om förändringar i bolaget efter tidigare bolagsstämma.
 • 8 Beslutande angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
 • 9 Beslut om ny bolagsordning.
 • 10 Beslut angående anslutning till Euroclear och eventuella kostnader.
 • 11 Valberedningens förslag presenteras.
 • 12 Val av styrelse och styrelseordförande samt styrelsesuppleanter.
 • 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt inkommit förslag.
 • 14 Nulägesrapport.
 • 15 Övriga frågor samt eventuellt övriga inkomna motioner.
 • 16 Stämmans avslutande.

Stämmoordförande
Styrelsen föreslår:
Niklas Johansson som ordförande vid stämman.


Upplysningar på årsstämman

Styrelsen ska om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Runa Vodka AB (publ) Att Susanne Nybacka Box 582 192 05 Sollentuna.


Handlingar

Inkomna förslag finns till gängliga hos bolaget på adress enligt nedan.
Runa Vodka AB (publ) Bondevägen 6 Munkfors. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger adress.

Stockholm i maj 2019 | Runa Vodka AB(publ) | STYRELSEN


- 2018 -

10 juli – Kallelse till Bolagsstämma i Sollentuna

Aktieägarna i Runa Vodka AB (publ) 556324-0216 kallas till bolagsstämma tisdagen den 10 juli 2018 klockan 09.00 på BRF Solhjulets föreningslokal, Kruthornsvägen 18,192 32 Sollentuna.
Läs hela kallelsen här.

- 2017 -

16 oktober – Extra Bolagsstämma i Sollentuna

Aktieägarna i Runa Vodka AB (publ) 556324-0216 kallas till extra bolagsstämma måndagen den 16 oktober 2017 klockan 14.00 på BRF Solhjulets föreningslokal, Kruthornsvägen 8, 192 32 Sollentuna. Läs hela kallelsen här.

15 juni – Bolagsstämma i Sollentuna

Aktieägarna i Runa Vodka AB (publ) kallas till årsstämma söndagen den 15 juni 2017 klockan 18.00 på Sollentuna Biograf, Turebergstorg 1, 191 47 Sollentuna Läs hela kallelsen här.

31 mars–1 april

Runa Vodka ställer ut på Malt Mat & Destillat
Plats: Älvsjö

24-25 Mars

Runa Vodka ställer ut på En Öl & Whiskymässa
Plats: Svenska Mässan, Göteborg.

19-21 Mars

Runa Vodka ställer ut på Prowein
Plats: Dusseldorf

10-11 Mars

Runa Vodka ställer ut på Malmö Öl & Whisky Festival
Plats: Malmömässan, Malmö

3-4 Mars

Runa Vodka ställer ut på Skövde Öl & Whiskymässa
Plats: Skövde

17–18 februari

Runa Vodka ställer ut på Destillat Stockholm
Plats: Stockholm

27–28 januari

Runa Vodka ställer ut på Vin & Deli
Plats: Uddevalla

- 2016 -

25–26 november

Runa Vodka ställer ut på Örebro Öl & Whisky Festival
Plats: Conventum Arena, Örebro

11-12 november

Runa Vodka ställer ut på Borlänge Öl- & Whiskymässa.
Plats: Galaxen, Borlänge

14–16 oktober

Runa Vodka ställer ut på Choklad, Lakrits & Delikatessfestival
Plats: Eriksbergshallen, Göteborg

29/9–1/10 & 6–8 oktober

Runa Vodka ställer åter ut på Stockholm Öl & Whisky Festival
Plats: Nackastrandsmässan, Nacka

27-28 Maj

Runa Vodka ställer ut på Beer & Whisky Festival
Plats: B-hallen Gärdehov, Sundsvall

22-23 April

Runa Vodka ställer ut på En Öl & Whiskymässa
Plats: Svenska Mässan, Göteborg.

1-2 April

Runa Vodka ställer ut på Malmö Öl & Whisky Festival
Plats: Malmömässan, Malmö

13-15 Mars

Runa Vodka ställer ut på Prowein
Plats: Dusseldorf

4-5 Mars

Runa Vodka ställer ut på Skövde Öl & Whiskymässa
Plats: Skövde

26-27 Februari

Runa Vodka ställer ut på Uppsala Beer & Whisky
Plats: Uppsala

29-30 Januari

Runa Vodka ställer ut på Vin & Delikatessmässa
Plats: Uddevalla

29 Januari

Runa Vodka ställer ut på Connoisseur Great Taste
Plats: Stenugnsbaden

– 2015 –

11–13 november

Runa Vodka introduceras i Kina på Prowine China
Plats: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

2–4 oktober

Runa Vodka ställer ut på Choklad, Lakrits & Delikatessfestival
Plats: Stora Ullevi Restaurang & Konferens Göteborg

28 september: välkommen VD i Runa Vodka AB

Den 1:a oktober går Göran Bäuerle in som VD i Runa Vodka AB. Göran har tidigare varit VD för Sankta Annas Bränneri AB som är Sveriges första tillverkare av absinthe (och gjorde det i en kyrka). I våras sålde Göran sin halva av det bolaget.

Runa Vodka AB och Göran har samarbetat tidigare, med framtagandet av produkten Runa Gin, som utvecklades på Sankta Annas Bränneri under 2014 och tillverkades i Stråssas f.d. kyrka under början av året 2015.

- Det känns som ett naturligt steg att ta, efter 16 år som ledare inom småföretagande, att kliva in i ett publikt företag med 3000 aktieägare. Spännande och utmanande för mig, säger Göran Bäuerle.

Framtiden ser ljus ut för Runa Vodka AB, med flera utländska butikskedjor som visar intresse för produkterna och en väl fungerande lösning för produktion och distribution inom Sveriges gränser. Valet att endast sälja ekologiska drycker ligger givetvis också helt rätt i tiden.

- Runa Vodka AB har med sina ekologiska vodkor och ginprodukter börjat etablera sig på den internationella marknaden och intresset har visat sig mycket stort samtidigt som intresset från högklassiga restauranger och barer i Sverige har ökat, uttrycker marknadsansvarige Per-Erik Vapperstad, i samband med detta har även intresset från investerare att vara med och bygga varumärkena Runa Vodka och Runa Gin ökat.
- Att anställa Göran Bäuerle som VD är första steget i denna expansion.

Vill man träffa nya VDn gör man det enklast genom att ta sig till närmsta mässa för alkoholvaror under den kommande hösten. Runa Vodka AB ställer ut på mässorna i Nacka, Sundsvall, Växjö och Örebro.

24–26 september & 1–3 oktober

Runa Vodka ställer åter ut på Stockholm Öl & Whisky Festival
Plats: Nackastrandsmässan, Nacka

28–29 augusti

Runa Vodka ställer åter ut på Skövde Vin och Delikatess
Plats: Skövde

21–22 augusti

Runa Vodka ställer åter ut på Falkenberg Öl- & Whiskymässa
Plats: Falkhallen, Falkenberg

23–26 juli

Runa Vodka ställer åter ut på Vin & Deli i Helsingborg
Plats: Helsingborgsutställningar, Helsingborg

1–2 maj

Runa Vodka ställer åter ut på Beer & Whisky i Sundsvall
Plats: Gärdehov, Sundsvall

24–25 april

Runa Vodka ställer åter ut på En Öl & Whiskymässa i Göteborg
Plats: Svenska mässan, Göteborg

17–19 april

Runa Vodka ställer åter ut på Stockholm Game Fair i Nacka
Plats: Nackastrandsmässan, Nacka

17–18 april

Runa Vodka ställer åter ut på Vin- & Matmässan Dalarna i Borlänge
Plats: Galaxen, Borlänge

10–11 april

Runa Vodka ställer åter ut på Malmö Vin & Delikatess
Plats: Malmömässan Malmö

28 mars – Bolagsstämma i Örebro

Aktieägarna i Runa Vodka AB (publ) kallas till årsstämma lör 28 mars 2013 kl.10.30 på Conventum Konferens, Olof Palmes Torg 1, 702 22 Örebro. Läs hela kallelsen här.

27–28 mars

Runa Vodka ställer åter ut på Chateau Grand Cru i Örebro
Plats: Conventum Arena, Örebro

15–17 mars

Runa Vodka introduceras på Prowine i Düsseldorf
Plats: Messe Düsseldorf, Düsseldorf

13–14 mars

Runa Vodka ställer åter ut på Malmö Öl & Whisky Festival
Plats: Malmömässan Malmö

27–28 februari

Runa Vodka ställer åter ut på Beer & Whiskyfestivalen i Uppsala
Plats: Fyrishovs Multihallar, Uppsala

 

– 2014 –

21–22 november

Runa Vodka ställer åter ut på Örebro Öl & Whisky Festival
Plats: Conventum Arena, Örebro

14-15 november

Runa Vodka introduceras på Borlänge Öl- & Whiskymässa.
Plats: Galaxen, Borlänge

30 okt - 2 nov

Runa Vodka ställer åter ut på
Mitt kök på Svenska mässan
i Göteborg

17-18 oktober

Runa Vodka ställer åter ut på Smaka på Åhaga
Plats: Åhaga, Borås

17–18 oktober

Runa Vodka ställer åter ut på Vin i Linköping
Plats: Konsert & Kongress, Linköping

10 – 11 oktober

Runa Vodka ställer åter ut på
Sundsvall Vin & Delikatessmässa
.

25-27 september samt 2-4 oktober

Runa Vodka ställer åter ut på
Stockholm Beer & Whisky Festival

Plats: Nacka Strandsmässan

19-20 september

Runa Vodka introduceras på Växjö Öl- & Whiskyfestival.
Plats: Växjö Konserthus

12-13 september

Runa Vodka ställer åter ut på Vin i Västerås
Plats: Aros Congress Center, Västerås

29–30 augusti

Runa Vodka introduceras på Skövde Vin & Delikatessmässa
Plats: Kulturhuset, Skövde

22–23 augusti

Runa Vodka introduceras på Falkenberg Öl- & Whiskymässa.
Plats: Falkhallen, Falkenberg.

26 juli – Bolagsstämma i Sollentuna

Antalet delägare har nu passerat 2000! Aktieägarna i Runa Vodka AB (publ) kallas härmed till årsstämma lör 26 juli 2014 kl.09.00 på Scandic Star, Aniaraplatsen 8, 191 47 Sollentuna. Läs hela kallelsen här.

2-3 maj

Mid Sweden Beer & Whisky, Timrå

10–12 april

Runa Vodka introduceras på En Öl & Whiskymässa i Göteborg.
Plats: Svenska Mässan, Göteborg.

4–5 april

Runa Vodka introduceras på Wapnö Öl & Whiskymässa
på Wapnö Gård, Halmstad.

28-29 mars

Runa Vodka introduceras på Malmö Öl & Whiskyfestival.
Plats: Malmömässan

14-15 mars

Runa Vodka introduceras på Chateau Grand Cru
på Conventum Arena i Örebro.

28 februari - 1 mars

Runa Vodka introduceras på Passion för Mat i Göteborg.

14-15 februari

Runa Vodka introduceras på Vin & Deli i Karlstad
samt på Skulltuna Öl & Whisky.

 

– 2013 –

29–30 november

Runa Vodka introduceras på Julens Gästabud på
Örebro Öl & Whisky Festival
Plats: Conventum Arena, Örebro

21–23 november

Runa Vodka introduceras på Julens Gästabud på
Nacka Strandsmässan
Plats: Nacka

15–16 november

Runa Vodka introduceras på Vin i Linköping
Plats: Konsert & Kongress, Linköping

7–10 november

Runa Vodka ställer åter ut på
Mitt kök på Stockholmsmässan

24–27 oktober

Runa Vodka introduceras på
Mitt kök på Svenska mässan
i Göteborg

18-19 oktober

Runa Vodka introduceras på Smaka på Åhaga
Plats: Åhaga, Borås

11–12 oktober

Runa Vodka ställer åter ut på Sundsvall Vin & Delikatessmässa
Plats: Stadshuset, Sundsvall

26-28 september samt 2-5 oktober

Runa Vodka ställer åter ut på
Stockholm Beer & Whisky Festival

Plats: Nacka Strandsmässan

20-21 september

Runa Vodka ställer åter ut på Vin i Västerås
Plats: Aros Congress Center, Västerås

30–31 augusti

Runa Vodka introduceras på Skövde Vin & Delikatessmässa
Plats: Scandic Billingen, Skövde

23–24 augusti

Runa Vodka introduceras på Falkenberg Öl- & Whiskymässa.
Plats: Falkhallen, Falkenberg.

17–18 maj

Runa Vodka introduceras på Mid Sweden Beer & Whisky
Plats: E.ON ARENA, Timrå.

19–20 april

Runa Vodka introduceras på Malmö Öl & Whisky Festival.
Plats: Slagthuset, Malmö.

12–13 april

Runa Vodka introduceras på En Öl & Whiskymässa i Göteborg.
Plats: Svenska Mässan, Göteborg.

5–6 april

Runa Vodka introduceras på Wapnö Öl & Whiskymässa
på Wapnö Gård, Halmstad.

23 mars – Bolagsstämma i Örebro

Aktieägarna i Runa Vodka AB (publ) kallas till årsstämma lör 23 mars 2013 kl.10.00 på Conventum Konferens, Olof Palmes Torg 1, 702 22 Örebro. Läs hela kallelsen här.

22-23 mars

Runa Vodka introduceras på Chateau Grand Cru
på Conventum Arena i Örebro.

15 - 16 februari

Runa Vodka introduceras på
Vin & Deli i Karlstad.

 

– 2012 –

16 - 17 november

Runa Vodka introduceras på
Örebro Öl & Whisky Festival.

8 – 11 november

Runa Vodka introduceras på
Mitt kök på Stockholmsmässan.

26 – 27 oktober

Runa Vodka introduceras på
Sundsvall Vin & Delikatessmässa
.

4-6 oktober

Runa Vodka introduceras på
Stockholm Beer & Whisky Festival
.

27-29 september

Runa Vodka introduceras på
Stockholm Beer & Whisky Festival.

21-22 september

Runa Vodka introduceras på mässan
Vin i Västerås.

14 september

5 cl flaskor tappas upp för svenska marknaden.
Nya hemsidan öppnas.

13 september

Runa Vodka AB (publ) har anslutits till Svensk Glasåtervinning.

12 september

Sammarbete inlett med REPA-registret.

17 augusti

Etiketter till 5 cl flaskorna går i produktion.

10 augusti

1 liter limited edition 43% och 70 cl 37,5% har tappats upp och finns nu i lager.

19 juni

Studenter på Mälardalens högskola har gjort ett arbete om Runa Vodka AB som presenteras.

13 juni

Företaget blir ett publikt bolag Runa Vodka AB (publ) med ett registrerat aktiekapital på 1,6 miljoner kr med ca 130 delägare.

18 april

Nya flasklogotyper för båda styrkorna klara.

20 februari

En grupp studenter på Mälardalens högskola har genomfört en nulägesanalys av Runa Vodka och dess konkurrenter.

18 februari

På Bolagstämman beslutas om en s k split av aktien och att bolaget skall bli publikt. Gustav Karlsson blir VD för bolaget.